Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2000


  • Nguyễn Trung Tín (2000)

  • Electronic Resources; Trình bày và phân tích 5 điều kiện công nhận và thi hành tại Việt Nam quyết định của trọng tài: điều kiện về thỏa thuận trọng tài; điều kiện để từ chối và thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài là việc chọn trọng tài viên; điều kiện để từ chối công nhận và cho thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài là trường hợp định của trọng tài vượt ra ngoài khuôn khổ đơ...

  • 2007


  • Nguyễn Trung Tín (2007)

  • Việc áp dụng pháp luật để giải quyết tranh chấp mang tính chất dân sự nói chung và các tranh chấp phát sinh trong hoạt động thương mại nói riêng là vấn đề đặt ra không chỉ đối với trọng tài mà còn đối với cả tòa án. Song vấn đề đặt ra là áp dụng pháp luật ở đây là áp dụng các quy định pháp luật cụ thể nào? Do vậy, để đưa ra quyết định về việc đối với một trường hợp ...