Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Trần Anh Tuấn, Hoàng Văn Tùng (2016)

  • Bài viết phân tích các quy định của pháp luật về thẩm tra viên tòa án nhân dân, gồm: 1) Một số vấn đề chung về Thẩm tra viên Tòa án nhân dân. 2) Thực trạng quy định của pháp luật về Thẩm tra viên. 3) Một số giải pháp về pháp luật và nâng cao chất lượng đội ngũ thẩm tra viên.