Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2011


  • Hồ Sỹ Sơn (2011)

  • Trình bày đối tượng và phương pháp nghiên cứu của Luật hình sự so sánh. Nghiên cứu Luật hình sự so sánh và lý luận chung về Nhà nước và pháp luật; lịch sử pháp luật; luật Hình sự quốc tế; Tội phạm học