Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Trần Văn Độ (2001)

 • Phân tích các khái niệm quyền công tố và thực hành quyền công tố, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm bảo đảm cho việc thực hiện quyền công tố nhà nước một cách có hiệu quả.

 • Tạp chí


 • Bùi Kiên Điện (2000)

 • Đưa ra những khái niệm về "oan", "sai" trong quá trình xử lý tố tụng hình sự; tìm hiểu nguyên nhân của tình trạng oan sai và đưa ra những cách khắc phục để tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm.

 • Tạp chí


 • Bùi Kiên Điện (2001)

 • Việc nắm vững đặc điểm nhân thân bị can là một trong những cơ sở giúp cơ quan điều tra xác định phương hướng điều tra nói chung, các thủ thuật chiến thuật phù hợp cần phải áp dụng để đấu tranh với bị can nói riêng; bên cạnh có cá thông tin về nhân cách của bị can giúp điều tra viên xác định các biện pháp tác động tâm lý đối với bị can trong quá trình điều tra vụ án một c...

 • Tạp chí


 • Hoàng Thị Sơn (1995)

 • Bào chữa trong những năm gần đây đã thực sự trở thành một chế định quan trọng trong pháp luật tố tụng hình sự nước ta. Điều 35 bộ luật tố tụng hình sự quy định người bào chữa có thể là luật sư, người đại diện hợp pháp, bào chữa viên nhân dân. Người bào chữa không được quyền từ chối bào chữa cho bị can bị cáo trừ trường hợp có lý do chính đáng.

 • Tạp chí


 • Mai Bộ (1995)

 • Trong Luật tố tụng hình sự tạm giữ là một biện pháp ngăn chặn thể hiện ở việc cơ quan có thẩm quyền tước tự do với thời hạn ngắn đối vói người bị bắt trong trường hợp khẩn cấp hoặc phạm tội quả tang nhằm thu thập thêm chứng cứ để đi đến quyết định khởi tố hay không khởi tố bị can.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Đức Mai (1995)

 • Bài viết trao đổi một số ý kiến về chức năng của Viện kiểm sát trong tố tụng hình sự. Làm rõ vấn đề này không chỉ có ý nghĩa quan trọng về mặt lý luận mà cả về mặt thực tiễn trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật cũng như cải cách hệ thống cơ quan bảo vệ pháp luật ở nước ta.

 • Tạp chí


 • Trần Hữu Tráng (2002)

 • Đưa ra một số khái niệm về nạn nhân của tội phạm, đó là các cá nhân tổ chức tham gia vào quá trình tố tụng. Nếu các nạn nhân của tội phạm không tham gia quá trình tố tụng thì học không phải là người bị hại hoặc nguyên đơn dân sự. Họ chỉ là nạn nhân của tội phạm.