Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Đức Mai (1995)

 • Trong tố tụng hình sự, tranh tụng thực chất là một quá trình xác nhận sự thật khách quan về vụ án, đồng thời cũng chính là phương tiện để đạt được mục đích, các nhiệm vụ đặt ra của luật tố tụng hình sự và bảo đảm cho các chủ thể tham gia vào quá trình tố tụng hình sự có thể thực hiện một cách có hiệu quả nhất chức năng của mình ở tất cả các giai đoạn của quá trình tố tụng hình sự.

 • Tạp chí


 • Authors: Đinh Văn Quế (1995)

 • Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có dấu hiệu pháp lý: kẻ chiếm đoạt nhận tài sản của người khác một cách ngay thẳng thông qua hợp đồng kinh tế hoặc hợp đồng dân sự nhưng sau khi có tài sản rồi mới nảy sinh ý định và chiếm đoạt một phần hay toàn bộ số tài sản đó. Các yếu tố khác như chủ thể, khách thể và mặt chủ quan đều tương tự như các tội thuộc nhóm có tính chất chiếm đoạt quy định tại chương IV và VI Bộ luật hình sự.

 • Video


 • Authors: Nguyễn Tuyến (1996)

 • Ở Việt Nam trong mấy năm trở lại đây đã xuất hiện ngày càng nhiều trung tâm bán hàng tiêu dùng trả góp. Đây là một hình thức tiếp thị mới trong kinh doanh ở Việt Nam song kết quả chưa làm thoả mẫn lợi ích và nguyện vọng chính đáng của những nhà kinh doanh, do người kinh doanh chưa có một hành lang pháp lý đúng đắn để thực hiện hình thức này. Vì vậy, việc kiến tạo mô hình pháp lý phù hợp để điều chỉnh quan hệ kinh tế giữa nhà kinh doanh và người tiêu dùng là một việc làm cấp bách và thuộc về trách nhiệm của các nhà làm luật Việt Nam.

 • Tạp chí


 • Authors: Bùi Kiên Điện (1996)

 • Phân tích hai nội dung cơ bản của nguyên tắc suy đoán vô tội. Qua đó thể hiện sự tôn trọng và bảo đảm quyền con người trong tố tụng hình sự. Thực hiện tốt nguyên tắc này sẽ đảm bảo cho quá trình tố tụng được tiến hành một cách khách quan, toàn diện, đầy đủ, hạn chế những vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Quang Tuyến (1996)

 • Sau gần 3 năm thi hành (1993-1996) vẫn còn một số quy định của luật đất đai chưa được cụ thể hoá. Điều này gây khó khăn cho việc triển khai thi hành luật đất đai. Đây cũng chính là nguyên nhân làm cho pháp luật về đất đai thiếu đồng bộ, cần phải được sửa đổi bổ sung trong thời gian tới. Bài viết đề cập đến một số quy định của luật đất đai đang cần được cụ thể hoá.

 • Văn bản pháp luật


 • Authors: Quốc hội (1993-7-14)

 • Quy chế này quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng Dân tộc đã được Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 7 tháng 7 năm 1993.

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Thị Hồi (1996)

 • Học thuyết về sự phân chia quyền lực của John Locke có ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển tư tưởng và hiến pháp tư sản. Học thuyết ấy đã được áp dụng ở mức độ khác nhau trong việc tổ chức bộ máy nhà nước ở nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Anh, Pháp. Ở nước ta trong công cuộc đổi mới hiện nay, các tư tưởng của Locke cũng cần được xem xét, đánh giá để có thể tiếp thu những yếu tố giá trị và lược bỏ những yếu tố bất hợp lý.

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Bá Diến (1996)

 • Việc nghiên cứu so sánh pháp luật thường được tiến hành cùng một lúc ở nhiều cấp độ như: so sánh quy phạm với quy phạm, chế định với chế định, ngành luật với ngành luật, hệ thống pháp luật với hệ thống pháp luật. Đặc biệt việc nghiên cứu các hệ thống pháp luật sẽ tập trung xem xét từ quan điểm về cơ cấu hình thức, nội dung của các lĩnh vực trong hệ thống.