Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2000


 • Authors: Đào Trí Úc (2000)

 • Electronic Resources; Building the State of people, by people, for people honest, strong, heightening the laws and justice - Some International Aspects of the Law Against the Unhealthy Competition

 • 1999


 • Authors: Đào Trí Úc (1999)

 • Giới thiệu khái niệm nguyên tắc của luật hình sự. Tìm hiểu 3 yếu tố trong sự tương tác giữa yếu tố khách quan và yếu tố chủ quan của pháp luật. Trình bày vấn đề quy định trong các điều luật các nguyên tắc của Luật hình sự. Đánh giá những ưu điểm và nhược điểm của việc qui định các nguyên tắc Luật hình sự trong các điều luật của Bộ luật hình sự

 • 2005


 • Authors: Đào Trí Úc (2005)

 • Khái niệm oan và sai trong tư pháp hình sự: Oan là gì: Đó là khi một người bị truy tố, xét xử vì hành vi do người khác gây ra. Như vậy, sử kiện phạm tội thì có nhưng truy tố xét xử nhầm người. Oan, trong trường hợp này, đồng nghĩa với truy tố, xét xử nhầm; đó là khi một người bị truy tố, xét xử bởi hành vi không những không do mình gây ra mà trên thực tế không có hành vi phạm tội đó, hành vi đó đã không xảy ra. "Sai" là gì?: Lọt người: Đó là khi tội phạm đã xảy ra, nhưng người gây ra hành vi phạm tội không bị truy tố, không bị xét xử, "nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật" - theo cách nói bình dân; lọt tội: Đó là kết quả của việc định tội danh sai dẫn đến những hậu quả... -- Nguyên nhân của ...

 • 2005


 • Authors: Đào Trí Úc (2005)

 • Sự hình thành "đời sống thứ hai" của pháp luật -- Thực hiện pháp luật: những phạm vi quan tâm của xã hội học -- Đưa ra những hướng cấn chú ý trong việc thực hiện pháp luật: tiếp tục tìm hiểu và ghi nhận được các loại lợi ích xã hội; làm rõ yếu tố mới xuất hiện từ sua khi pháp luật được ban hành có khả năng chi phối quá trình áp dụng luật; tìm hiểu trình độ và khả năng của các chủ thể thực hiện pháp luật; tìm hiểu cơ chế thực hiện pháp luật

 • 1995


 • Authors: Đào Trí Úc (1995)

 • Vai trò của Luật dân sự trong đời sống xã hội hiện nay -- Đối tượng và phạm vi điều chỉnh của Bộ luật dân sự nước ta: Luật tư và luật công - sự phân biệt quan trọng về đối tượng và phạm vi điều chỉnh; Luật dân sự, Luật thương mại và các luật khác - sự phân biệt cần thiết đối với việc xác đinh phạm vi điều chỉnh của Bộ luật dân sự; Mức độ điều chỉnh của Bộ luật dân sự ở nươc ta.

 • 1995


 • Authors: Đào Trí Úc (1995)

 • Tính chất khách quan của quyền sở hữu ở nước ta Những khuynh hướng điều chỉnh cơ bản của Luật dân sự đối với chế định quyền sở hữu: Mở rộng đối tượng quyền sở hữu; Đa dạng hóa quyền sở hữu; Tăng cường vai trò của các công cụ điều tiết có tính chất hành chính.