Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2011


 • Authors: Cao Vũ Minh (2011)

 • Cơ sở pháp lý của những quy định thí điểm -- Các quy định về điều khoản chuyển tiếp -- Quy định rõ ràng về hiệu lực pháp lý của các văn bản quy phạm pháp luật -- Bên cạnh tính hợp pháp cần bổ sung tính hợp lý thành các điều khoản chính thức trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật -- Cần loại bỏ chỉ thị của Ủy ban nhân dân các cấp ra khỏi hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật -- Quy định quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ...

 • Bài trích


 • Authors: Cao Vũ Minh (2016)

 • Bài viết đề cập đến: (1) Các hình thức văn bản là quyết định quản lý nhà nước của Chính phủ; (2) Phân loại các nghị quyết do Chính phủ ban hành. (3) Những vấn đề pháp lý phát sinh từ nghị quyết do Chính phủ ban hành; (4) Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện việc ban hành nghị quyết của Chính phủ.

 • 2012


 • Authors: Cao Vũ Minh (2012)

 • Những điểm hạn chế trong Luật khiếu nại năm 2011 về quy định "người khiếu nại", người giải quyết khiếu nại, một số quy định trong Luật khiếu nại chưa có sự thống nhất với các văn bản pháp luật khác; quy định thiếu nhất quán ; thẩm quyền gải quyết khiếu nại lần hai của Bộ trưởng, thứ trưởng cơ quan ngang bộ ...

 • Bài trích


 • Authors: Cao Vũ Minh (2015)

 • Thực hiện Nghị quyết số 20/2011/QH13 ngày 26/11/2011 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII, Bộ Tư pháp đã chủ trì xây dựng Dự thảo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) trên cơ sở hợp nhất Luật Ban hành VBQPPL năm 2008 (Luật 2008) và Luật Ban hành VBQPPL của Hội đồng nhân dân - HĐND và ủy ban nhân dân - UBND (Luật 2004) để trình Quốc hội. Là "cỗ máy cái trong cơ chế xây dựng pháp luật" nên Dự thảo Luật Ban hành VBQPPL đang nhận được quan tâm sâu sắc của công chúng. Trên cơ sở nghiên cứu Dự thảo Luật Ban hành VBQPPL, chúng tôi có một vài góp ý nhằm hoàn thiện hơn nữa Dự thảo Luật.

 • 2014


 • Authors: Cao Vũ Minh (2014)

 • Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật được thể hiện thông qua ba phương diện là hiệu lực về thời gian, hiệu lực về không gian và hiệu lực về đối tượng thi hành. Trong đó, hiệu lực theo thời gian của một văn bản quy phạm pháp luật là văn bản phát sinh hiệu lực từ thời điểm nào, khi nào hoặc với điều kiện nào thì chấm dứt hiệu lực. Bài viết phận tích về những bất cập xoay quanh hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật thông qua một vụ án cụ thể.

 • Tạp chí


 • Authors: Cao Vũ Minh (2014)

 • Bài viết đề cập đến: (1) Thiếu vắng các chế tài áp dụng trong trường hợp viên chức không thực hiện nghĩa vụ bồi thường, hoàn trả. (2) Chưa xác định được chủ thể phải bồi thường, hoàn trả trong trường hợp thiệt hại gây ra do nguyên nhân bất khả kháng, do lỗi vô ý của viên chức. (3) Còn bất cập trong quy định về hội đồng xử lý trách nhiệm bồi thường.

 • 2014


 • Authors: Cao Vũ Minh (2014)

 • Vi phạm hành chính tuy không nguy hiểm bằng tội phạm nhưng lại diễn ra rất phức tạp, gây thiệt hại cho Nhà nước, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Nhằm đảm bảo hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm hành chính thì xử phạt hành chính được xem là một giải pháp hữu hiệu. Tuy nhiên, việc xử phạt vi phạm hành chính sẽ không thể thực hiện được, các chế tài xử phạt hành chính sẽ không thể được áp dụng nếu như các chủ thể có thẩm quyền không chú ý đến vấn đề thời hiệu và thời hạn xử phạt vi phạm hành chính. Phân tích về những bất cập trong các quy định của Luật xử phạt vi phạm hành chính năm 2012 về vấn đề này.