Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2005


 • Authors: Nguyễn Minh Đoan (2005)

 • Tôn giáo trong đời sống xã hội -- Một số nội dung của tín điều tôn giáo -- Sự liên hệ giữa tín điều tôn giáo với pháp luật -- Một số kiến nghị: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở những vùng có nhiều đồng bào theo đạo sinh sống, nhất là đối với những vùng sâu, vùng xa mà trình độ dân trí còn thấp kém, lạc hậu; những người đại diện Nhà nước trong quản lý xã hội cũng cần phải được đào tạo về chủ nghĩa vô thần học, cần sự hiểu biết nhất định về giáo lý để khi gặp các tình huống, các vấn đề có liên quan đến tôn giáo không bị lúng túng khi xử lý; cùng với việc củng cố, nâng cao hơn nữa vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội, Nhà nước với tư cách là người quản lý cả xã...

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Minh Đoan (2011)

 • Pháp luật của các nhà nước đương đại luôn có tính hệ thống, tính hệ thống của pháp luật đã làm cho pháp luật là hiện tượng vừa đa dạng vừa thống nhất, nó không ngừng vận động, phát triển và có mối liên hệ gắn bó chặt chẽ với rất nhiều các hiện tượng và sự vật khác nhau. Vấn đề quan trọng là ở chỗ khi tiến hành bất kì hoạt động pháp luật nào cũng phải luôn ý thức được rằng pháp luật luôn có tính hệ thống, hệ thống pháp luật và các hoạt động pháp luật luôn có quan hệ mật thiết với nhau, ảnh hưởng qua lại trong quá trình điều chỉnh pháp luật liên tục và không ngừng nghỉ.

 • 2008


 • Authors: Nguyễn Minh Đoan (2008)

 • Bàn luận về khái niệm "công bằng". Nghiên cứu về mối liên hệ giữa pháp luật và công bằng xã hội . Trình bày về pháp luật với việc thực hiện công bằng xã hội ở Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm thực hiện mục tiêu công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Minh Đoan (1996)

 • Hoạt động xây dựng pháp luật là một trong những hình thức hoạt động pháp lý quan trọng của nhà nước bao gồm việc soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới, rà soát để sửa đổi bổ sung hoặc huỷ bỏ các văn bản quy phạm pháp luật. Bài viết đề cập những yêu cầu đòi hỏi về nội dung mà văn bản quy phạm pháp luật cần đảm bảo để pháp luật trở nên hoàn thiện hơn và có hiệu quả cao hơn.

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Minh Đoan (1996)

 • Áp dụng pháp luật là hoạt động của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các tổ chức, cá nhân được nhà nước uỷ quyền trong việc tổ chức, tạo điều kiện cho cá chủ thể pháp luật thực hiện quy định của pháp luật, các quyền và nghĩa vụ của pháp luật.

 • 2001


 • Authors: Nguyễn Minh Đoan (2001)

 • Electronic Resources; Tìm hiểu khái niệm về hiệu quả pháp luật trong lý luận và pháp luật. Trình bày một số cách tiếp cận và đánh giá hiệu quả pháp luật để làm sáng tỏ vấn đề hiệu quả pháp luật. Kiến nghị những biện pháp cơ bản nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả pháp luật ở nước ta trong điều kiện hiện nay