Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Authors: Nguyễn Như Phát (2006)

  • Nghiên cứu đặc điểm và tính chất của pháp luật cạnh tranh; cơ cấu chung của pháp luật cạnh tranh; khả năng phi thông lệ của pháp luật hiện hành; nhu cầu hướng dẫn thi hành các quy định về chống cạnh tranh không lành mạnh; về cơ chế xử lý cạnh tranh không lành mạnh nhằm thực hiện tốt hơn việc đưa cơ chế pháp luật chống cạnh tranh vào cuộc sống.

  • 1995


  • Authors: Nguyễn Như Phát (1995)

  • Vào những buổi ban đầu của nước Việt Nam mới, pháp luật đã sử dụng khái niệm pháp nhân để ám chỉ một loại chủ thể pháp luật được phân biệt với con người. Sau nhiều năm bị quên lãng thì gần đây, khái niệm pháp nhân lại được sử dụng trở lại trong cặp phạm trù pháp nhân và cá nhân. Tại văn bản dự thảo Bộ Luật dân sự, bản dự thảo cũng có sử dụng khái niệm cá nhân trong sự phân lập với pháp nhân và sau khi có ý kiến đóng góp về điều chỉnh thì dự kiến của bản dự thảo vẫn không hề thay đổi.

  • 2005


  • Authors: Nguyễn Như Phát (2005)

  • Về tính thống nhất của pháp luật doanh nghiệp và nhu cầu ban hành Luật Doanh nghiệp (thống nhất) -- Một số ý kiến cụ thể về Dự thảo Luật Doanh nghiệp (thống nhất): Cần thừa nhận công ty thực tế; xem lại vấn đề áp dụng pháp luật có liên quan (Điều 2 - Dự thảo); vấn đề pháp nhân và công ty hợp danh.