Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2006


  • Authors: Phan Hữu Thư (2006)

  • Khái quát sự ra đời và phát triển của xã hội dân sự tại Việt Nam -- Quan niệm về xã hội dân sự. Xã hội dân sự là một sân chơi bình đẳng, tổng hợp những giá trị tích cực, tập hợp những nhóm lợi ích đa dạng với các tiêu chí và mục tiêu khác nhau, đa phần mang tính chất phi lợi nhuận nhưng tìm cách tác động theo cách riêng của mình tới Nhà nước để mong muốn gây ảnh hưởng hoặc mở rộng ảnh hưởng của mình tới Nhà nước và xã hội để bảo vệ hoặc hài hòa các lợi ích của mình với xã hội.