Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Chuyên đề nghiên cứu


  • Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp (2015-10)

  • Tiếp cận thông tin có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường nền dân chủ, bảo đảm tính minh bạch, tính trách nhiệm giải trình trong hoạt động công quyền; qua đó, sẽ ngăn ngừa quan liêu, tham nhũng trong bộ máy nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, công dân và đặc biệt quan trọng là nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, cũng như bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng. Ý nghĩa của việc quy định và bảo đảm quyền tiếp cận thông tin trong các văn kiện pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia hiện nay sẽ được đề cập trong chuyên đề này.

  • Tạp chí


  • Authors: Hoàng Minh Thái (2013)

  • Bài viết đề cập đến một số vấn đề về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, phạm vi khách hàng trong hoạt động chiết khấu, giải quyết vấn đề sở hữu khi thực hiện giao dịch chiết khấu, phương thức chiết khấu, điều kiện được nhận chiết khấu và nội dung hợp đồng chiết khấu.