Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2000


 • Authors: Đào Trí Úc (2000)

 • Electronic Resources; Building the State of people, by people, for people honest, strong, heightening the laws and justice - Some International Aspects of the Law Against the Unhealthy Competition

 • 2009


 • Authors: Nguyễn Thị Việt Hương (2009)

 • Lịch sử tư tưởng pháp lý thế giới cũng chỉ ra rằng, từ trước đến nay có rất nhiều quan niệm khác nhau về quyền lực và pháp luật. Mỗi thời đại, mỗi khu vực địa lý khác nhau có những quan điểm, tư tưởng, học thuyết chính trị - pháp luật khác nhau. Chúng là sản phẩm của những thời đại và hoàn cảnh lịch sử cụ thể, đồng thời giữa chúng có những nét tương đồng do có sự giao lưu và kế thừa trong quá trình phát triển của thế giới hiện thực mà chúng phản ánh.

 • 2009


 • Authors: Lê Quang Thành (2009)

 • Trình bày một số điểm mới trong luật quốc tịch năm 2008 với mong muốn tuyên truyền sâu rộng hơn nữa tới mọi tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, góp phần đẩy nhanh quá trình hội nhập, phát triển trong xu hướng cả thế giới đang ngày càng xích lại gần nhau hơn

 • 2010


 • Authors: Phan Thanh Hà (2010)

 • Tiêu chí tuân thủ thẩm quyền, thủ tục xây dựng, ban hành các văn bản pháp luật -- Tiêu chí bảo đảm công đoạn phân tích chính sách -- Tiêu chí bảo đảm phản biện xã hội, phát huy sự tham gia của đông đảo nhân dân vào quá trình xây dựng pháp luật -- Tiêu chí về bảo đảm việc triển khai, hướng dẫn, giải thích pháp luật -- Tiêu chí về hình thức của văn bản pháp luật.

 • 2009


 • Authors: Hồ Sỹ Sơn (2009)

 • Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, nhiều giá trị nhân đạo đã mang tính toàn cầu bắt buộc chung. Điều này thể hiện được trong các điều ước quốc tế phổ biến về nhân quyền. Những giá trị nhân đạo đó tác động tới pháp luật quốc gia, đặc biệt các quốc gia có chuẩn mực nhân đạo thấp hơn chuẩn mực chung. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn có những giá trị nhân đạo ở các quốc gia còn khác nhau và thậm trí trái ngược nhau