Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Đức Minh (2010)

 • Bài viết đề cập đến: (1) Nhận thức chung về giáo dục quyền con người. (2) Ý nghĩa của giáo dục quyền con người. (3) Mục đích của giáo dục quyền con người. (4) Nội dung của giáo dục quyền con người. (5) Phương pháp giáo dục quyền con người.

 • Luận án


 • Authors: Vũ Thị Thu Quyên;  Advisor: PGS. TS Nguyễn Cảnh Quý (2015)

 • Luận án khái quát quyền của người chưa thành niên phạm tội từ năm 1945 đến nay; đánh giá thực trạng pháp luật về quyền của người chưa thành niên phạm tội, nêu lên những thành tựu và hạn chế, rút ra nguyên nhân để qua đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện cho vấn đề này.

 • Bản thông tin • Sự tham gia là một chủ đề rộng với nhiều cách hiểu khác nhau. Trong thực tế trẻ em luôn được tham gia vào cuộc sống: ở nhà, ở trường, ở nơi làm việc, trong cộng đồng…Sự tham gia đó đôi khi là tình nguyện, đôi khi bị bắt buộc và bị bóc lột. Do đó, cần tới sự can thiệp của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích của trẻ em.

 • Bản thông tin


 • Authors: Nguyễn Hồng Bắc (2004)

 • Bài viết đề cập đến vấn đề bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em: (1) Vấn đề bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ là nhiệm vụ trọng tâm, là mục tiêu trong phong trào đấu tranh giải phóng phụ nữ. (2) Vấn đề bảo vệ quyền trẻ em là mối quan tâm của cả cộng đồng quốc tế cũng như từng quốc gia trên thế giới.

 • Tạp chí


 • Authors: Bùi Thị Đào (2011)

 • Tạm giữ người theo thủ tục hành chính là biện pháp cưỡng chế được áp dụng nhằm ngăn chặn vi phạm hành chính hoặc đảm bảo việc xử lí vi phạm hành chính. Các quy định của pháp luật về biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính rất chú ý đến vấn đề này và mục đích bảo đảm quyền công dân được thể hiện chủ yếu trong các quy định về trường hợp tạm giữ và về thủ tục tạm giữ.

 • Bản thông tin • Bài viết đề cập về quyền được tham gia của trẻ em vào các quá trình ra quyết định có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến đời sống trẻ em và đáp ứng các quyền của trẻ em, đặc biệt trong quá trình xây dựng và ban hành chính sách, pháp luật.