Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Authors: Hoàng Minh Thái (2013)

  • Bài viết đề cập đến một số vấn đề về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, phạm vi khách hàng trong hoạt động chiết khấu, giải quyết vấn đề sở hữu khi thực hiện giao dịch chiết khấu, phương thức chiết khấu, điều kiện được nhận chiết khấu và nội dung hợp đồng chiết khấu.

  • Tạp chí


  • Authors: Trần Thị Thúy Lâm (2013)

  • Bài viết đề cập đến: (1) Bộ luật lao động năm 2012 chỉ thừa nhận đình công phát sinh từ tranh chấp lao động tập thể về lợi ích, không thừa nhận đình công phát sinh từ tranh chấp lao động tập thể về quyền. (2) Về tổ chức lãnh đạo đình công và lấy ý kiến tập thể lao động về đình công. (3) Về đình công bất hợp pháp. (4) Về việc hoãn hoặc ngừng đình công, đóng cửa tạm thời nơi làm việc khi tập thể lao động tiến hành đình công.

  • Tạp chí


  • Authors: Nguyễn Thu Thúy (2013)

  • Bài viết đề cập đến: (1) Thực tiễn quy định của pháp luật các quốc gia và điều ước quốc tế về luật áp dụng đối với nội dung tranh chấp tại trọng tài thương mại quốc tế. (2) Thực tiễn pháp luật Việt Nam về luật áp dụng đối với nội dung tranh chấp trọng tài thương mại quốc tế.