Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Authors: Đỗ Đức Hồng Hà (2010)

 • Bài viết đề cập đến những nội dung cơ bản trong Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự: (1) Thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình. (2) Nhân đạo hơn trong việc xử lý người chưa thành niên phạm tội. (3) Phi hình sự hóa một số hành vi và một số trường hợp phạm tội ít nghiêm trọng. (4) Sửa đổi bổ sung một số tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế.(5) Sửa đổi bổ sung một số tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng. (6) Sửa đổi bổ sung một số tội phạm về môi trường

 • Tạp chí


 • Authors: Trần Hữu Tráng (2012)

 • Bảo vệ và trợ giúp nạn nhân của tội phạm là hoạt động mang tính rộng rãi và liên tục do hành vi phạm tội xảy ra thường xuyên, liên tục cũng như nguy cơ tái trở thành nạn nhân của tội phạm là rất cao. Vì vậy, để đảm bảo cơ chế bảo vệ và trợ giúp nạn nhân của tội phạm vận hành có hiệu quả, cần có hệ thống các nguyên tắc để định hướng cho việc tổ chức hoạt động bảo vệ và trợ giúp nạn nhân của tội phạm.

 • 2006


 • Authors: Cao Thị Oanh (2006)

 • Phân hóa trách nhiệm hình sự giữ các tội danh: Phân hóa trách nhiệm hình sự thông qua việc quy định độc lập cấu thành tội phạm của từng tội danh; phân hóa trách nhiệm hình sự thông qua việc quy định loại cấu thành tội phạm phù hợp với đặc điểm của hành vi tội phạm -- Phân hóa trách nhiệm hình sự giữa các trường hợp phạm tội trong cùng một tội danh: Phân hóa trách nhiệm hình sự thông qua việc xây dựng cấu thành tội phạm tăng nặng, cấu thành tội phạm giảm nhẹ bên cạnh cấu thành tội phạm cơ bản; phân hóa trách nhiệm hình sự qua việc xây dựng cấu thành tội phạm phụ bên cạnh cấu thành tội phạm chính

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Văn Hương (2012)

 • Bài viết tập trung phân tích các đặc điểm nổi bật của nạn nhân - những đặc điểm liên quan đến các yếu tố làm hình thành nguyên nhân, điều kiện của tội phạm đồng thời có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định các biện pháp cần thiết để phòng ngừa các tội này ở Việt Nam hiện nay.

 • 2006


 • Authors: Cao Thị Oanh (2006)

 • Nguyên tắc phân phân hóa trách nhiệm hình sự tồn tại xuyên suốt trong các quy định của luật hình sự từ những quy định thuộc Phần chung đến những quy định thuộc Phần các tội phạm, từ những quy định vè tội phạm đến những quy định về trách nhiệm hình sự. Trên cơ sở phân hóa các cấu thành tội phạm, nhà làm luật cần tiến hành phân hóa trách nhiệm hình sự đối với các hành vi phạm tội khác nhau thông qua việc quy định chế tài khác biệt đối với các cấu thành tội phạm đó.

 • 2014


 • Authors: Trần Đình Hải (2014)

 • "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" là một tội phạm mới được quy định tại Điều 294 BLHS năm 1999. Đây được coi là một trong những tội không đơn giản trong việc thống nhất nhận thức về mặt lý luận lại vừa khó phát hiện, xử lý trên thực tế, bởi vì hiện còn tồn tại nhiều quan điểm khác nhau liên quan đến hành vi khách quan, vấn đề chủ thể của tội phạm, việc thu thập tài liệu, chứng cư chứng minh hành vi phạm tội... Bài viết trao đổi về một số vấn đề còn tồn tại trong quy định của BLHS năm 1999 liên quan đến tội "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội". Tác giả cũng đề xuất một số giải pháp để áp dụng luật hình sự có hiệu quả đối với tội phạm này

 • 2005


 • Authors: Phạm Văn Tỉnh (2005)

 • Tổng quan về mức độ của tình hình tội phạm (THTP): Xu hướng của THTP; cơ số tội phạm; mức độ chênh lệnh giữa số bị cáo so với số vụ; tỉ lệ phá án -- Mức độ của tình hình tội phạm xét theo đơn vị nhóm tội phạm -- Mức độ của tình hình tội phạm xét theo đơn vị tội danh: Cơ sở hành vi phạm tội; mức độ phạm tội ở một tội danh.