Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:


  • Authors: Thư viện Quốc hội (2014)

  • Văn bản trình bày những điểm mới của Luật căn cước công dân: Tuổi cấp thẻ căn cước công dân; quy định cơ sở dữ về dân cư, căn cước công dân và một số nội dung của thẻ căn cước công dân  • Authors: Thư viện Quốc hội (2014)

  • Văn bản trình bày những điểm mới về Luật công an nhân dân (sửa đổi): Hệ thống cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân; hệ thống tổ chức của công an nhân dân, hạn tuổi phục vụ của sĩ quan công an nhân dân và một số chế độ chính sách đối  • Authors: Thư viện Quốc hội (2014)

  • Văn bản quy định một số điểm mới trong Luật Tổ chức Tòa án nhân dân sửa đổi: Thu thập, bổ sung chứng cứ; thẩm quyền thành lập tòa án; quy định phát triển án lệ của Tòa án nhân dân tối cao; điều kiện bổ nhiệm thẩm phán ; hiệu lực quyết định giám đốc thẩm;