Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:


  • Authors: Trần Thị Thu Phương (2014)

  • Phân tích mối quan hệ giữa ngoại lệ và quy định nhằm nêu lên những vấn đề liên quan đến khía cạnh kỹ thuật lập pháp. Tập trung làm rõ khái niệm ngoại lệ và nêu một số vấn đề về kỹ thuật soạn thảo ngoại lệ trong một số đạo luật hiện nay của Việt Nam. Đề xuất một sô giải pháp khắc phục các tồn tại này