Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:


  • Authors: Hoàng Thế Liên, Phạm Hữu Nghị (1993)

  • Luật Đất đai cần phải được sửa đổi, bổ sung một cách căn bản để làm căn cứ pháp lý tạo cơ sở cho quan hệ đất đai vận động phù hợp với sự phát triển của nên kinh tế - xã hội nước ta. Một số vấn đề của Luật đất đai có thể đưa ra trưng cầu ý kiến nhân dân một cách rộng rãi nhằm nâng cao chất lượng của đạo luật.

  • previous
  • 1
  • next