Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Trần Ngọc Dũng (2004)

 • Bài viết đề cập đến vấn đề giải quyết tranh chấp kinh tế theo phương thức thương lượng, hòa giải, bao gồm: Bản chất của việc thương lượng, hòa giải trong giải quyết tranh chấp kinh tế; Mục đích của việc giải quyết tranh chấp kinh tế bằng phương thức thương lượng, hòa giải; Nguyên tắc của việc giải quyết tranh chấp kinh tế theo phương thức thương lượng, hòa giải.

 • Tạp chí


 • Trần Thị Bảo Ánh (2008)

 • Nghiên cứu thực trạng pháp luật Việt Nam về mua bán doanh nghiệp. Hoạt động mua bán doanh nghiệp ở Việt Nam còn non trẻ nên cần có nhiều giải pháp để phát triển việc mua bán doanh nghiệp như đào tạo nhân lực có kinh nghiệm chuyên sâu về lĩnh vực pháp luật, tài chính, môi giới, tư vấn,...đặc biệt không thể thiếu các giải pháp hoàn thiện khung pháp lý về mua bán doanh nghiệp.

 • Tạp chí


 • Bùi Ngọc Cường (1995)

 • Bài viết phân tích một vài vấn đề cơ bản của Luật doanh nghiệp nhà nước: Bản chất pháp lý của doanh nghiệp nhà nước và phạm vi áp dụng của Luật; Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp nhà nước; Thành lập, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp nhà nước; quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước.

 • 1993


 • Dương Đặng Huệ (1993)

 • Electronic Resources; Một trong những vấn đề được tranh luận khá sôi nổi trong quá trình chuẩn bị dự thảo Luật phá sản doanh nghiệp là quan niệm về phá sản -- Về đối tượng điều chỉnh của dự thảo luật -- Vấn đề doanh nghiệp Nhà nước có thể bị tuyên bố phá sản hay không vẫn còn có ý kiến khác nhau -- Vấn đề ai có quyền đệ đơn yêu cầu tuyên bố phá sản.