Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Lê Thanh Bình (2015)

 • Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng lành manh, quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng được quan tâm bảo vệ. Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế nhất định, vì vậy cần phải hoàn thiện hơn pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo hướng các quy định được xây dựng thống nhất, đồng bộ.

 • Bài trích


 • Thái Vĩnh Thắng (2016)

 • Bài viết đề cập đến khái niệm "Hội", cấu trúc và nội dung của Dự thảo Luật về hội và đưa ra một số ý kiến về Dự thảo Luật về hội.

 • Bài trích


 • Phùng Văn Thành (-)

 • Bên cạnh những ưu điểm, Luật Cạnh tranh cũng bộc lộ nhiều khiếm khuyết và bất cập. Việc sửa đổi và bổ sung Luật Cạnh tranh nhằm tăng cường hiệu quả thực thi để góp phần xây dựng thành công nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là hết sức cần thiết. Bài viết đề cập đến một số định hướng cơ bản hoàn thiện Luật Cạnh tranh.

 • Báo cáo


 • Bộ Công thương (-)

 • Bộ Công thương báo cáo tổng kết 12 năm thi hành Luật Cạnh tranh. Báo cáo đưa ra những kết quả đạt được và những và bất cập, hạn chế trong thi hành Luật Cạnh tranh.