Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Vũ Đặng Hải Yến (2010)

  • Bài viết đề cập đến một số vấn đề về công ty hợp danh ở Việt Nam, bao gồm: (1) Phân chia rõ ràng hai loại công ty hợp danh. (2) Quy định rõ một số vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn. (3) Điều chỉnh pháp luật về vấn đề tư cách pháp nhân của công ty hợp danh nhằm tạo sự nhất quán trong lập pháp cũng như trong nhận thức xã hội. (4) Cho phép c...

  • Tạp chí


  • Trần Quỳnh Anh (2010)

  • Bài viết đề cập đến: (1) Luật doanh nghiệp năm 2005 cần bổ sung quy đinh về giám sát quá trình góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn của chủ sở hữu công ty. (2) Sửa đổi các quy định về thủ tục góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn. (3) Cụ thể hóa quy định về số phiếu biểu quyết, tỉ lệ phân chia lợi nhuận, phân chia tài sản còn lại của công ty khi công ty phá sản ...

  • Bài trích


  • Bùi Xuân Hải (2015)

  • Nhiều phán quyết trọng tài đã bị Tòa án tuyên hủy, chiếm tỷ lệ cao trong số đơn yêu cầu; tình trạng này đã tác động tiêu cực đến hoạt động của trọng tài thương mại ở Việt Nam và quyền lợi của các doanh nghiệp. Bài viết luận bàn về các nguyên nhân của tình trạng hủy phán quyết trọng tài và đề xuất một số giải pháp khắc phục.