Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Văn bản pháp luật


 • Quốc hội (-)

 • Dự thảo lần 5 của Luật Cạnh tranh. Luật này quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đến thị trường Việt Nam; hành vi cạnh tranh không lành mạnh; tố tụng cạnh tranh; biện pháp xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh; quản lý nhà nước về cạnh tranh.

 • Tạp chí


 • Vũ Thị Phương Lan (2004)

 • Bài viết đề cập đến một số vấn đề: (1) Khái niệm vị trí thống lĩnh thị trường. (2) Đặc trưng vị trị thống lĩnh thị trường. (3) Các hành vị lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường. (4) Phạm vi điều chỉnh của pháp luật cạnh tranh Liên minh châu Âu đối với các hành vi lạm dụng lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường.

 • Tạp chí


 • Trần Thị Bảo Ánh (2011)

 • Hiện nay, ở Việt Nam, xu hướng chung của hoạt động mua bán doanh nghiệp ngày càng gia tăng về số lượng, đặc biệt tập trung trong các ngành ngân hàng, chứng khoán, ngành phân phối bán lẻ. Tuy nhiên, ở Việt Nam, các quy định pháp luật doanh nghiệp hiện hành về mua bán doanh nghiệp chưa thống nhất, chưa đầy đủ nên cần phải có giải pháp để hoàn thiện pháp luật về mua bán doanh nghiệp. Phân tích...

 • Bài trích


 • Đỗ Đức Hồng Hà, Lê Thị Hương Giang (2020-02)

 • Dự thảo Luật Doanh nghiệp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; con dấu của doanh nghiệp và xử lý vi phạm.