Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Bùi Đức Giang (2015)

 • Luật Phá sản 2014 vẫn tiếp nối tinh thần của Luật Phá sản 2004 là bảo vệ tối ưu quyền lợi của chủ nợ có bảo đảm. Các quy định về tác động của thủ tục phá sản đối với việc xác lập và xử lý bảo đảm đã cụ thể hơn và có tính khả thi hơn. Tuy vậy, vẫn còn khá nhiều khoảng trống trong văn bản pháp luật này, đó cũng là những khó khăn đang đặt ra trong thực tế...

 • Luận án


 • Hồ Thị Duyên (2016)

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài “Pháp luật về hành vi quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh ở Việt Nam hiện nay” là trên cơ sở nhận diện được bản chất của các hành vi CTKLM và đánh giá một cách khách quan, toàn diện thực trạng các quy định pháp luật của Nhà nước về hoạt động quảng cáo, đề ra một số định hướng cơ bản và giải pháp pháp lý cụ thể nhằm hạn chế&#...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (2017)

 • Báo cáo bàn luận về một số vấn đề liên quan đến dự án Luật an ninh mạng như: Phạm vi điều chỉnh; hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; Về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an ninh mạng; Trách nhiệm của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet; Về việc xin ý kiến của Bộ Công an khi ký hợp đồng với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin mạng đối với ...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Thư viện Quốc hội (-)

 • Trong thời gian qua, doanh nghiệp Nhà nước đã cơ bản thực hiện được vai trò, nhiệm vụ chủ sở hữu giao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; là lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước điều tiết kinh tế, ổn định vĩ mô, bảo đảm cân đối lớn của nền kinh tế. Mặc dù kinh tế thế giới chưa hồi phục, xuất khẩu hàng hóa còn hạn chế nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của&#x...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Hồng Bắc (2015)

 • Trước đây, vấn đề sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam đã được quy định tại Nghị quyết của Quốc hội số 19/2008/QH12 ngày 03/6/2008 về thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 19). Để có cái nhìn toàn diện và hệ thống những quy định mới về quyền sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ng...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Thị Yến (2015)

 • Doanh nghiệp xã hội (DNXH) là loại hình doanh nghiệp vừa mang các đặc trưng của doanh nghiệp nói chung, vừa mang những điểm riêng biệt. Đây là loại hình mới được đưa vào Luật doanh nghiệp năm 2014, do vậy, để hiểu đúng về loại hình doanh nghiệp này đồng thời tạo điều kiện để DNXH hoạt động hiệu quả tại Việt Nam cần một khoảng thời gian với những giải pháp cụ thể, đồng bộ. Trên cơ sở phân&#x...