Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Authors: Nguyễn Thu Trang (2015)

  • Quán triệt những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra những nguyên tắc và định hướng chiến lược về chính sách dân tộc ở Việt Nam, đó là đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giữa các dân tộc.

  • Tài liệu tham khảo


  •  (2023)

  • |Giải pháp hoàn thiện khâu lập quy hoạch, kếhoạch tái định cư (TĐC); Giải pháp phát triển bền vững cơ sởhạtầng khu tái định cư; Giải pháp tăng cường sựtham gia của người dân và các bên liên quan; Chính sách bồi thường thường/đền bù; Chính sách hỗtrợkhôi phục sản xuất và phát triển kinh tế; Xây dựng quỹhỗtrợngười dân hậu TĐC

  • Tài liệu tham khảo


  •  (2022)

  • |Thực hiện dân chủvới tư cáchđảm bảoquyền cơ bản của đồng bào dân tộc thiểu số; Thực trạngthực hiện dân chủtrong vùng đồng bàodân tộc thiểu sốởViệt Nam hiện nay; Một sốgiải pháp nâng cao hiệu quảthực hiện dân chủtrong vùng đồng bào dân tộc thiểu số