Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Bài trích


 • Vũ Thị Thanh Huyền, Ngô Thị Hải Anh (2018-08)

 • Cùng với tiến trình đổi mới, vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc luôn được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm với nguyên tắc nhất quán: "Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ nhau cùng phát triển". Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì quá trình thực hiện chính sách dân tộc ở nước ta vẫn còn bộc lộ một số hạn chế cần khắc phục. Vì vậy, tìm ra các giải p...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thu Trang (2015)

 • Quán triệt những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra những nguyên tắc và định hướng chiến lược về chính sách dân tộc ở Việt Nam, đó là đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giữa các dân tộc.

 • Bài trích


 • Nguyễn Thu Trang (2015)

 • Chính sách dân tộc của Đảng luôn được quán triệt và triển khai thực hiện nhất quán trong mọi thời kỳ. Đồng thời, trong mỗi giai đoạn lịch sử cụ thể, chính sách dân tộc của Đảng luôn được bổ sung, hoàn thiện đáp ứng yêu cầu thực tiễn và sự phát triển của đất nước.

 • Bài trích


 • Vũ Trọng Bách (2015)

 • Bài viết tìm hiểu về những thành tựu đạt được trong chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; chỉ ra những khó khăn, thách thức trong công tác dân tộc hiện nay; đề xuất giải pháp cần thực hiện trong công tác dân tộc thời gian tới

 • Bài trích


 • Trần Trung, Lê Thanh Bình (2019-02-13)

 • Để phát triển toàn diện và bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi - địa bàn có vị trí đặc biệt quan trọng về phát triển kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh và môi trường sinh thái của đất nước; đồng thời là cửa ngõ giao lưu với các nước láng giềng và khu vực, ngày 12-3-2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 449/QĐ-TTg về Phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc&#...

 • Bài trích


 • Euyso Phantivong (2016)

 • Tỉnh Hủa Phăn nằm ở phía Đông Bắc của Lào, giáp với tỉnh Luông Pha Băng, Xiêng Khoảng và ba tỉnh của Việt Nam (Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An), có diện tích 16.500 km¬¬¬¬¬2, đồng bằng chiếm khoảng 6%, vùng núi thấp chiếm 18%, còn lại là núi cao. Tỉnh có 10 huyện với 736 bản, dân số 298.436 người, gồm 9 bộ tộc. Chính quyền tỉnh xác định việc thực hiện chính sách dân tộc có ý nghĩa đặc biệt&...

 • Bài trích


 • Nguyễn An Ninh (2018)

 • Tuyệt đại đa số các nước trên thế giới hiện nay đều là các quốc gia đa tộc người và phải đối diện hằng ngày với nhiều vấn đề từ quan hệ tộc người. Kinh nghiệm thành công có nhiều, nhưng kinh nghiệm không thành công cũng không ít. Trong đó, nhân tố chủ quan bao giờ cũng được nhìn nhận là nguyên nhân hàng đầu của hiện trạng này. Vai trò của giai cấp cầm quyền và nhà nước đương trị v...

 • Bài trích


 • Bế Trường Thành (2019-01)

 • Chính sách dân tộc là cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc, tác động trực tiếp đến mối quan hệ giữa các dân tộc trong nước và quan hệ với các quốc gia dân tộc trên thế giới trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay, một số chính sách dân tộc không còn phù hợp cần phải đổi mới t...

 • Bài trích


 • Lương Thanh Duy (2022-02)

 • Công tác dân tộc có vị trí chiến lược quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Thực hiện công tác dân tộc là trách nhiệm của hệ thống chính trị các cấp, trong đó hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số giữ vai trò quyết định việc thực hiện thắng lợi công tác dân tộc trên địa bàn. Bài viết khái quát nội dung, đánh giá thực trạng và đề xuất ...

 • previous
 • 1
 • next