Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Vũ Thị Thanh Huyền, Ngô Thị Hải Anh (2018-08)

 • Cùng với tiến trình đổi mới, vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc luôn được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm với nguyên tắc nhất quán: "Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ nhau cùng phát triển". Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì quá trình thực hiện chính sách dân tộc ở nước ta vẫn còn bộc lộ một số hạn chế cần khắc phục. Vì vậy, tìm ra các giải p...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thu Trang (2015)

 • Quán triệt những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra những nguyên tắc và định hướng chiến lược về chính sách dân tộc ở Việt Nam, đó là đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giữa các dân tộc.

 • Bài trích


 • Nguyễn Thu Trang (2015)

 • Chính sách dân tộc của Đảng luôn được quán triệt và triển khai thực hiện nhất quán trong mọi thời kỳ. Đồng thời, trong mỗi giai đoạn lịch sử cụ thể, chính sách dân tộc của Đảng luôn được bổ sung, hoàn thiện đáp ứng yêu cầu thực tiễn và sự phát triển của đất nước.

 • Bài trích


 • Vũ Trọng Bách (2015)

 • Bài viết tìm hiểu về những thành tựu đạt được trong chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; chỉ ra những khó khăn, thách thức trong công tác dân tộc hiện nay; đề xuất giải pháp cần thực hiện trong công tác dân tộc thời gian tới

 • Bài trích


 • Lê Văn Lợi (2018-11)

 • Trong thời kỳ đổi mới đất nước Đảng và Nhà nước ta đã chú trọng giải quyết kinh tế, chính trị, dân tộc và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trên tất cả các phương diện chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Tuy nhiên, trong thực tiễn việc giải quyết vấn đề dân tộc ở nhiều nơi vẫn tồn tại một số hạn chế, bất cập. Vì vậy, cần tiếp tục thực hiện đồng bộ cá...

 • Bài trích


 • Trần Thị Bích Huệ, Hà Thị Thùy Dương (2021-03)

 • Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến việc xây dụng và thực thi chính sách dần tộc, từ đó đã góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các dân tộc ở nước ta, thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước. Tuy nhiên, quá trình xây dựng chính sách dân tộc ở nước ta vân còn tồn tại nhiều bất cập, làm giảm ý nghĩa và hiệu quả của các chmh sách đã ban hành. Vì vậy, việc nhận th...

 • Bài trích


 • Nguyễn Ngọc Thanh (2021-03)

 • Chỉnh sách dân tộc ở Việt Nam, nhất là từ Đổi mới (năm 1986) đến nay, đã góp phần làm thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn miền núi và vùng dân tộc thiểu số (DTTS). Tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt, mặt bằng dân trí được nâng cao, văn hóa truyền thống của các DTTS được tôn trọng, bảo tồn và phát huy, chính trị ổn định và quốc phòng, an ninh được giữ vững. Tuy nhiên, do nhiều n...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Thị Thu Thanh (2021-04-03)

 • Trong mỗi giai đoạn lịch sử, chính sách dân tộc của Việt Nam luôn được bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và sự phát triển của đất nước. Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới, các nguyên tắc, quan điểm cơ bản về vấn đề dân tộc tiếp tục được khẳng định và bổ sung nhằm phát huy mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và...