Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • 2006


 • Authors: Trương Tiến Hưng (2006)

 • Vận dụng luật tụng của người Chăm trong quản lý nhà nước của chính quyền cấp xã thì biện pháp đầu tiên có tính quyết định là phải xây dựng được quy ước mới trong từng làng cuart người Chăm. Việc xây dựng được quy ước mới trong từng làng của người Chăm cần đảm bảo các yêu cầu: kế thừa và phát huy được giá trị luật tụng tiến bộ, loại bỏ được các luật tục lạc hậu, cải tiến những luật tục có yếu tố hợp lý cho phù hợp. Để bảo đảm các yêu cầu trên, việc quy định các quy ước mới phải thực hiện theo quy trình 5 bước sau: Thu thập, thống kê và sắp xêp phân loại hệ thống luật tục; phân tích các quy định của hệ thống luật tục, so sánh với cá quy định của pháp luật hiện hành, đánh giá tình hình h...

 • 2004


 • Authors: Trương Tiến Hưng (2004)

 • Electronic Resources; Đặt điểm về hinhd thức thể hiện -- Đặc điểm về phạm vi và đối tượng điều chỉnh trong luật của người Chăm ở Ninh Thuận -- Đặc điểm về nội dung điều chỉnh trong luật tục của người Chăm ở Ninh Thuận: Những vấn đề chung về luật tục trong cộng đồng Chăm; những quy định chung của làng (các điều kiêng cữ, quy định về việc gia nhập thành viên mới của làng) ...; những quy định về tài sản và quyền về tài sản; những quy định về bảo vệ trật tự an toàn trong cộng đồng; những quy định về hôn nhân và gia đình

 • 2004


 • Authors: Trương Tiến Hưng (2004)

 • Electronic Resources; Trình bày vai trò của hệ thống luật tục nói chung, hệ thống luật tụng của đồng bào dân tộc Chăm ở Ninh thuận nói triêng đối với quản lý nhà nước ở cơ sở. Tìm hiểu vấn đề thừa kế trong luật tục của người Chăm: về nội dung điều chỉnh, luật tục của người Chăm quy định toàn bộ tài sản phục vụ việc cúng tế trong gia đình như quần áo cúng tế, nồi đồng, mân đồng, ống đồng, chén bát ... do con gái út thừa hưởng toàn bộ và có trách nhiệm quản lý để thờ cúng cha mẹ tổ tiên; theo chế độ mẫu hệ, vai trò của người phụ nữ được đề cao; theo quan niệm của dân tộc chăm, phận của đàn ông là chiến đấu-xã hôi, phận đàn bà là sinh nở-gia đình ... Để khắc phục những nhược điểm trong h...

 • previous
 • 1
 • next