Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Nguyễn Xuân Đại (2014)

  • Trình bày những đóng góp quan trọng của dân tộc thiểu số Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Những vấn đề khó khăn trong công tác đảm bảo quyền của các dân tộc thiểu số. Những giải pháp để có thể thực hiện và đảm bảo quyền các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

  • Bài trích


  • Vũ Thị Thanh Huyền, Ngô Thị Hải Anh (2018-08)

  • Cùng với tiến trình đổi mới, vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc luôn được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm với nguyên tắc nhất quán: "Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ nhau cùng phát triển". Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì quá trình thực hiện chính sách dân tộc ở nước ta vẫn còn bộc lộ một số hạn chế cần khắc phục. Vì vậy, tìm ra các giải p...

  • Chuyên đề nghiên cứu


  • Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (-)

  • Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường kết hợp với Khoa Xã hội học của Học viện Báo chí – Tuyên truyền tiến hành nghiên cứu thông điệp truyền thông về dân tộc thiểu số trên một số tờ báo in nhằm (i) đánh giá cách một số tờ báo đưa tin và bình luận về người dân tộc thiểu số, (ii) phân tích sự thay đổi trong cách đưa tin và bình luận qua các năm, và (iii) xem xét kh...