Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tài liệu tham khảo


 •  (2023)

 • |Giải pháp hoàn thiện khâu lập quy hoạch, kếhoạch tái định cư (TĐC); Giải pháp phát triển bền vững cơ sởhạtầng khu tái định cư; Giải pháp tăng cường sựtham gia của người dân và các bên liên quan; Chính sách bồi thường thường/đền bù; Chính sách hỗtrợkhôi phục sản xuất và phát triển kinh tế; Xây dựng quỹhỗtrợngười dân hậu TĐC

 • Tài liệu tham khảo


 •  (2023)

 • |Bài viết trình bày về hệthống chính sách đặc thù đối với đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người (DTTSRIN); Kết quả thực hiện chính sách bảo tồn và phát triển các DTTSRIN; Về giáo dục -đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; về chất lượng đội ngũ cán bộ là người DTTRIN; Vấn đề đoàn kết dân tộc giữa người DTTSRIN với các tộc người cộng cư trên cùng địa bàn, đặc biệt là với người cùng tộc nhưng ở địa phương khác và vềchính trị, an ninh, quốc phòng.

 • Tài liệu tham khảo


 •  (2022)

 • |Giải pháp hoàn thiện khâu lập quy hoạch, kếhoạch TĐC; Giải pháp phát triển bền vững cơ sởhạtầng khu tái định cư; Giải pháp tăng cường sựtham gia của người dânvà các bên liên quan; Chính sách bồi thường thường/đền bù và Chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất và phát triển kinh tế; Xây dựng quỹhỗtrợngười dân hậu TĐC; Đềxuất hoàn thiện, sửa đổi một sốchính sách tạo điều kiện đáp ứng các tiêu chí giảm nghèo đa chiều cho người TĐC; Bảo tồn duy trì văn hóa cộng đồng và hỗtrợhội nhập cộng đồng vùng TĐC; Giải pháp hoàn thiện chính sách bảo vệmôi trường sống khu TĐC.

 • Tài liệu tham khảo


 •  (2023)

 • |Bài viết trình bày những yếu tố ảnh hưởng tới “cấp bách” trong chính sách tái định cư ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, gồm: về kinh tế, xã hội; Người dân chưa có vai trò trong quá trình thu hồi đất; tỷ lệnghèo đa chiều tăng và khảnăng tái nghèo tại các khu, điểm TĐC cao; Thiếu đất sản xuất và khó tiếp cận các nguồn lực tại nơi TĐC; Khó khăn trong chuyển đổi nghề nghiệp, phát triển sinh kế của các hộ sau tái định cư; Chưa ổn định được nơi ở cho người dân các khu TĐC; Các công trình công cộng tại các khu TĐC xuống cấp và không đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người dân; Khó khăn trong hòa hợp dân tộc và bảo tồn bản sắc văn hóa của cộng đồng DTTS sau quá trình TĐC và Ô nhiễm môi trư...

 • previous
 • 1
 • next