Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Chuyên đề nghiên cứu


  • Nguyễn Văn Chiều (2022-07)

  • Bài viết trình bày các nội dung như: Nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục nghề nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Cơ chế chính sách đặc thù tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số&#x...

  • previous
  • 1
  • next