Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Báo cáo


  • Viện nghiên cứu Xã hội, kinh tế và Môi trường (2010)

  • Mục tiêu nghiên cứu: Xem xét đánh giá mức độ tiếp cận với các dịch vụ pháp lý trong 8 lĩnh vực của Luật BĐG của phụ nữ và nam giới DTTS; Xem xét và đánh giá tình hình bình đẳng giới trong các nhóm DTTS dựa trên 8 lĩnh vực của Luật BĐG: chính trị, kinh tế, lao động, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, thông tin và thể thao, sức khoẻ cộng đồng và gia đình; Xác định ...

  • previous
  • 1
  • next