Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Micah Ziegler, Sarah Forbes (2010-11)

 • Bản tóm tắt chính sách này cung cấp ngữ cảnh, phân tích ngắn gọn và khuyến nghị cho các bên để giải quyết các vấn đề thu hồi và lưu trữ carbon dioxide (CCS) được nêu ra trong quy trình song song của Công ước khung Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) và Nghị định thư Kyoto (KP).

 • Báo cáo


 • World Resources Institute (2009-4)

 • Carolina có thể tạo thêm 52.000 GWh điện từ các nguồn năng lượng tái tạo có sẵn, sẽ làm cho tổng sản lượng điện tái tạo bằng khoảng 40 phần trăm doanh số bán điện hiện tại.

 • Báo cáo


 • World Resources Institute (2009-4)

 • Florida có thể tạo thêm 40.000 GWh điện từ tài nguyên năng lượng tái tạo có sẵn, trong đó sẽ làm cho tổng sản lượng điện tái tạo bằng khoảng 20 phần trăm doanh số bán điện hiện tại.

 • Báo cáo


 • World Resources Institute (2009-4)

 • Alabama có thể tạo thêm 51.000 GWh điện từ các nguồn năng lượng tái tạo có sẵn mà sẽ làm cho tổng sản lượng điện tái tạo bằng khoảng 60% doanh số bán điện hiện tại

 • Báo cáo


 • World Resources Institute (2009-4)

 • Georgia có thể tạo thêm 50.000 GWh điện từ các nguồn năng lượng tái tạo có sẵn, mà sẽ làm cho tổng sản lượng điện tái tạo bằng khoảng 40 phần trăm doanh số bán điện hiện tại.

 • Báo cáo


 • World Resources Institute (2009-4)

 • Georgia có thể tạo thêm 50.000 GWh điện từ các nguồn năng lượng tái tạo có sẵn, mà sẽ làm cho tổng sản lượng điện tái tạo bằng khoảng 40 phần trăm doanh số bán điện hiện tại.

 • Báo cáo


 • World Resources Institute (2009-4)

 • Mississippi có thể tạo thêm 52.000 GWh điện từ các nguồn năng lượng tái tạo có sẵn, nhiều hơn tổng doanh số bán điện hiện tại.