Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Phạm Duy Nghĩa (2014)

  • Phân tích nội dung xem xét cơ quan quản lý nhà nước như một tổ chức cung ứng dịch vụ công và thảo luận các khả năng tham khảo kinh nghiệm của khu vực tư nhân : nhận diện rõ khách hàng để cung ứng dịch vụ công tốt hơn; phân quyền rạch ròi giữa tự quản địa phương và chính quyền trung ương; cải cách chính quyền trung ương; nhân lực cho khu vực công. Đề xuất một số kiến nghị thảo ...