Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Nguyễn Thị Vân Anh (1997)

 • Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước là chủ trương của Đảng và nhà nước ta nhằm đa dạng hoá hình thức sở hữu trong doanh nghiệp nhà nước, nâng cao hiệu quả của loại hình doanh nghiệp này. Phân tích một vài đặc điểm của hình thức cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở nước ta để thấy rõ được vấn đề.

 • 1995


 • Nguyễn Trọng Khanh (1995)

 • Hệ thống hóa lý luận về quảng cáo trong hoạt động thương mại của các doanh nghiệp thương mại và sản xuất công nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng quảng cáo trong hoạt động thương mại của các doanh nghiệp thương mại và sản xuất công nghiệp của Việt Nam trong thời gian qua. Xác lập cơ sở cho việc nghiên cứu, vận dụng lý thuyết hiện đại về quảng cáo trong hoạt động thương mại ở các doanh&...

 • Tạp chí


 • Lê Hồng Hạnh (1996)

 • Vốn của công ty là cơ sở vật chất cho hoạt động của nó. Có thể nói sự tồn tại và tin cậy của một công ty trước các đối tác phụ thuộc vào cấu trúc vốn và tư cách pháp lý của công ty. Thông thường vốn công ty được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau. Công ty có thể có vốn cơ hữu của mình và vốn trích lại từ lợi nhuận.

 • 1995


 • Đào Công Thiện (1995)

 • Vào những năm 1990, đồng hành với sự tan vỡ của hàng loạt các quỹ tín dụng, các doanh nghiệp thuộc loại hình kinh tế đoàn thể (268) cũng ở trong tình trạng mất ổn định về khả năng mua bán và thanh toán trong quan hệ tiền hàng. Đó là thực tại của sự đan chen từng chiều trong quan hệ kinh tế, đã gây ra sự mất trật tự cho công tác quản lý của Nhà nước ta trong thời gian đầ...

 • 1996


 • Nguyễn Khoa Bình (1996)

 • Trình bày những vấn đề cơ bản về chính sách và cơ chế quản lý tài chính đối với các DNXNK. Phân tích thực trạng chính sách và cơ chế quản lý tài chính đối với các DNXNK ở Việt Nam. Đổi mới chính sách và cơ chế quản lý tài chính đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu ở Việt Nam; Luận án TS. Kinh tế, Quản lý và KHHKTQD -- Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Bộ giáo dục đào tạo