Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2005


 • Ngô Viễn Phú (2005)

 • Khái niệm và địa vị pháp lý của tổng giám đốc công ty cổ phần -- Quyền và nhiệm vụ của tổng giám đốc -- Quyền hạn của tổng giám đốc ở một số nước khác -- Kết luận: Tổng giám đốc là người có quyền và nhiệm vụ điều hành nghiệp vụ thường nhật của công ty và là cán bộ cao cấp do Hội đồng đồng sự bổ nhiệm và ủy quyền, chịu sự lãnh đạo và kiểm soát của Hội đồng đồng sự.&#...

 • 2005


 • Nguyễn Như Phát (2005)

 • Về tính thống nhất của pháp luật doanh nghiệp và nhu cầu ban hành Luật Doanh nghiệp (thống nhất) -- Một số ý kiến cụ thể về Dự thảo Luật Doanh nghiệp (thống nhất): Cần thừa nhận công ty thực tế; xem lại vấn đề áp dụng pháp luật có liên quan (Điều 2 - Dự thảo); vấn đề pháp nhân và công ty hợp danh.

 • 2004


 • Lê Hồng Hạnh (2004)

 • Electronic Resources; Tìm hiểu về luật doanh nghiệp và luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003. Phân tích một vài khía cạnh của luật doanh nghiệp nhà nước 2003 so với luật doanh nghiệp nhà nước năm 1995 và với chủ chương chính sách của Đảng về cải cách loại hình doanh nghiệp này: Cách tiếp cận đối với doanh nghiệp nhà nước; quản lý đối với doanh nghiệp nhà nước; tác động tới việc cổ phần hóa; về khía...

 • 2001


 • Lê Sỹ Cảnh (2001)

 • Trình bày cơ sở lý luận về quản trị hoạt động marketing ở các doanh nghiệp kinh doanh trong điều kiện cơ chế thị trường. Phân tích thực trạng quản trị hoạt động marketing trong các doanh nghiệp nhựa ở Việt Nam. Đề xuất giải pháp hoàn thiện quá trình quản trị hoạt động marketing của doanh nghiệp nhựa Việt Nam trong thời gian tới; Luận án TS. Kinh tế, Quản lý và KHHKTQD -- Trường Đại học Kinh tế q...

 • 2007


 • Trương Đình Chiến (2007)

 • Những vấn đề lý luận cơ bản về kênh marketing. Thực trạng tổ chức và quản lý các kênh marketing trên thị trường Việt Nam. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức và quản lý hệ thống kênh marketing của các doanh nghiệp trên thị trường Việt Nam; Luận án TS. Kinh tế, Quản lý và KHHKTQD -- Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Bộ giáo dục đào tạo