Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2005


  • Trần Hữu Huỳnh (2005)

  • Thông tin đối với doanh nghiệp: Thông tin phải giàu; làm sao để xã hộ được giàu có thông tin; thông tin phải sạch; thông tin phải tươi -- Tính minh bạch của công chức trong mối quan hệ với doanh nghiệp: Minh bạch trong việc xây dựng chính sách, pháp luật; minh bạch trong việc áp dụng pháp luật.

  • 2005


  • Đồng Ngọc Ba (2005)

  • Về phương diện pháp luật, cấu trúc hệ thống cũng như nội dung, hình thức và số lượng văn bản pháp luật về doanh nghiệp phải phù hợp với quan điểm về phân loại doanh nghiệp; việc phân loại doanh nghiệp trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay dựa trên tiêu chí: phương thức góp vốn và tính chất liên kết trong doanh nghiệp. Về phương diện kỹ thuật lập pháp, vấn đề hình thức và cấu trúc văn&...

  • Chuyên đề nghiên cứu


  • Trung tâm Thông tin - Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội (2008)

  • Báo cáo đã cung cấp thông tin về chức danh, nhiệm vụ của cán bộ, công chức cấp xã. Đồng thời trình bày các quy định của chức danh này trong các lĩnh vực như: y tế, xã hội, môi trường, khoa học - công nghệ, tư pháp, văn hóa, giáo dục, dân tộc - tôn giáo, an ninh - quốc phòng...