Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Như Chính (2009)

  • Bài viết tìm hiểu về OECD và các nguyên tắc quản trị công ty mang tính toàn cầu; Bình luận thực tiễn pháp luật Việt Nam theo nguyên tắc quản trị công ty của OECD về đảm bảo quyền lợi của cổ đông và các chức năng sở hữu chính; Đưa ra một số khuyến nghị hoàn thiện quy định của pháp luật về đảm bảo quyền lợi của cổ đông công ty cổ phần theo những nguyên tắc quản trị công ty của&...