Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Nguyễn Vinh Hưng (2018-01)

  • Sự phát triển cùa kinh tế tư nhân đang mang lại hiệu quả và đóng góp trực tiếp đến sự ổn định và phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Nhận thức được tâm quan trọng và đóng góp của kinh tế tư nhân, hiện nay, bên cạnh các loại hình doanh nghiệp thì Nhà nước còn quy định khá nhiều mô hình lành doanh khác để phục vụ sựphát triển của loại hình kinh tế tư nhân. Tuy nhiên, để ...

  • Bài trích


  • Nguyễn Thị Ngân (2015)

  • Doanh nghiệp nhỏ và vừa là hệ thống doanh nghiệp có vị trí đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách nhằm hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua việc tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp. Nhưng từ chủ trương, chính sách đến áp dụng thực tiễn vẫn còn một khoảng cách khá xa, kết&#x...

  • 1995


  • Nguyễn Trọng Khanh (1995)

  • Hệ thống hóa lý luận về quảng cáo trong hoạt động thương mại của các doanh nghiệp thương mại và sản xuất công nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng quảng cáo trong hoạt động thương mại của các doanh nghiệp thương mại và sản xuất công nghiệp của Việt Nam trong thời gian qua. Xác lập cơ sở cho việc nghiên cứu, vận dụng lý thuyết hiện đại về quảng cáo trong hoạt động thương mại ở các doanh&...