Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Nguyễn Thị Dung (2004)

 • Bài viết đề cập đến vấn đề sử dụng phương pháp sử dụng bản án, tình huống trong giảng dạy luật ở Việt Nam và một số nước có nền giáo dục pháp luật hiện đại trên thế giới.

 • 2009


 • PV. (2009)

 • Luận án với đề tài "Đấu tranh phòng, chống các tội xâm phạm sở hữu trí tuệ" của nghiên cứu sinh Lê Việt Long đã đạt được các kết quả chủ yếu sau đây: Nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện các tội danh về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ từ góc độ Luật hình sự, Tội phạm học và chỉ ra các yếu tố cấu thành của các tội phạm này -- Phân tích, đánh giá thực trạng,...

 • Tài liệu dịch


 • The National Assembly (2005-06-14)

 • The Education Law provides for the national education system; schools, other educational institutions of the national education system, state agencies, political organizations, socio-political organizations, people’s armed forces, organizations and individuals involved in educational activities

 • 2009


 • Nguyễn Linh Giang (2009)

 • Thế nào là giáo dục về quyền con người -- Giáo dục quyền con người-một bộ phận của quyền được giáo dục -- Giáo dục quyền con người-quyền được biết về quyền của mình -- Những ý tưởng ban đầu về giáo dục quyền con người ở Việt Nam -- Kết luận