Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Nguyễn Bá Nhẫm;  Advisor:Đàm Văn Huệ, Bạch Ngọc Thắng (2020)

 • Trên cơ sở các lý thuyết tự quyết định (SDT), lý thuyết về nguồn lực ảnh hưởng tới khả năng nghiên cứu và thương mại hóa (vốn con người, vốn xã hội, khả năng tiếp cận tài chính) và những rào cản ảnh hưởng tới quyết định thương mại hóa ở cấp độ cá nhân, luận án đã xây dựng mô hình nghiên cứu phù hợp nhằm tìm ra những nhân tố ảnh hưởng tới quyết định thương mại hóa kết quả nghiên&#x...

 • Luận án


 • Nguyễn Thị Thế;  Advisor:Nguyễn Văn Huyên (2020)

 • Trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu những kết quả nghiên cứu của các công trình đã công bố có liên quan, luận án làm rõ quan điểm, nội dung, phương pháp xây dựng văn hóa ứng xử của học viên Công an nhân dân Việt Nam hiện nay. Phân tích những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và yêu cầu đặt ra của vấn đề xây dựng văn hóa ứng xử của học viên các trường Công an nhân dân&#...

 • Luận án


 • Trần Hữu Thanh;  Advisor:Đặng Đức Thắng, Trần Xuân Phú (2020)

 • Luận án hệ thống hoá, khái quát hoá, xây dựng khung lý luận về phương pháp dạy học và đổi mới phương pháp dạy học ở các trường đại học trong quân đội theo hướng phát triển năng lực người học, bao gồm: xây dựng các khái niệm cơ bản; xác định đặc điểm, định hướng và nội dung đổi mới, đồng thời chỉ ra những yếu tố tác động trực tiếp đến quá trình đổi mới phương pháp dạy học ở các...

 • Luận án


 • Nguyễn Thị Đoan Trân;  Advisor:Đoàn Thị Hồng Vân, Bùi Thanh Tráng (2020)

 • Nghiên cứu đã chỉ ra mức độ tác động của bốn yếu thuộc nhận thức và đặc điểm cá nhân ảnh hưởng đến sự gắn kết của sinh viên ở trường đại học. Đó là: i) Giá dịch vụ cảm nhận, và khả năng hấp thu tác động tích cực đến sự gắn kết của sinh viên là hai mối quan hệ chưa được tìm thấy trước đây trong bối cảnh giáo dục đại học; ii) Với mục&#...

 • Luận án


 • Nguyễn Thị Quỳnh Anh;  Advisor:Lê Văn Tạc, Nguyễn Thị Mỹ Trinh (2020)

 • Luận án đề xuất được 4 nhóm biện pháp giáo dục kỹ năng giao tiếp cho trẻ 5-6 tuổi chậm phát triển ngôn ngữ, thực nghiệm với 02 trẻ cho thấy tính hiệu quả, khả thi của các biện pháp. Đây là một nguồn tài liệu tham khảo tốt cho các giáo viên dạy trẻ 5-6 tuổi cũng như cha mẹ trẻ trong việc chăm sóc- giáo dục trẻ chậm phát triển ngôn ngữ trong nhà trường, tại gia đình cũng như ngoài&#...