Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Báo cáo


  • Đặng Văn Thanh (-)

  • "Giáo dục là quốc sách hàng đầu", "Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý". Sản phẩm của nghề giáo dục rất đặc thù vì đó là đào tạo ra con người - điểm khởi đầu cho tất cả các ngành khác trong xã hội. Vì vậy, cần tập trung đầu tư cho giáo dục, đào tạo.

  • Bài trích


  • Nguyễn Thị Hương (2019-03)

  • Bài viết bàn về vấn đề mà theo tác giả thì tự chủ trường đại học là xu thế tất yếu ngày nay và là một trong những điều kiện cần thiết để thực hiện các phương thức quản trị đại học tiên tiến nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo. Sau khi phân tích thực trạng mở mới mã kết ngành, chương trình đào tạo tại các cơ sở giáo dục đào tạo công lập (cơ sở pháp lý; quả mở...

  • Bài trích


  • Nguyễn Thị Hải Yến (2015)

  • Việc xây dựng các giải pháp để phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hóa, bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn, đáp ứng đòi hòi ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục là vô cùng cần thiết.