Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Luận án


 • Bùi Ngọc Hiền;  Advisor:Trần Trọng Đức; Trần Thị Thanh Thủy (2018)

 • Nghiên cứu, khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng Chính sách phát triển giáo dục vùng ĐBSCL, trong đó tập trung vào nội dung Chính sách phát triển giáo dục vùng ĐBSCL; Nghiên cứu bối cảnh, định hướng phát triển bền vững vùng ĐBSCL; Đề xuất định hướng, giải pháp hoàn thiện Chính sách phát triển giáo dục vùng ĐBSCL, trong đó, tập trung vào hoạch định Chính sách phát triển giáo dục vùng ĐBSCL.

 • Luận án


 • Bùi Ngọc Hiền;  Advisor:Trần Trọng Đức; Trần Thị Thanh Thủy (2018-11)

 • Chỉ ra những ưu điểm của nội dung Chính sách phát triển giáo dục vùng Đồng bằng sông Cửu Long từ năm 1999 đến nay; phân tích bối cảnh, chỉ ra những vấn đề đặt ra với giáo dục vùng ĐBSCL cũng như yêu cầu hoàn thiện Chính sách phát triển giáo dục vùng Đồng bằng sông Cửu Long; đề xuất định hướng cơ bản trong phát triển giáo dục vùng ĐBSCL.

 • previous
 • 1
 • next