Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Báo cáo


  • Bộ Giáo dục và Đào tạo (2015-08-06)

  • Công văn số 2770/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội về các báo cáo: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010, phương hướng nhiệm vụ năm học 2010-2011; Tình hình phân bổ, quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước năm 2010, dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 và Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011, p...

  • Tài liệu tham khảo khác


  • Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018-04-24)

  • Cung cấp thông tin về: (1) Kết quả thực hiện năm 2017 của Đề án "Xoá mù chữ đến năm 2020"; (2) Kết quả thực hiện Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15/7/2010 của Chính phủ quy định về việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn cả nước, giai đoạn từ 2011 đến nay.(3)Số lượng sinh viên...

  • Tài liệu tham khảo khác


  • Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018-05-30)

  • Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp một số nội dung thuộc lĩnh vực quản lý bao gồm: Số liệu và giải pháp đối với tình trạng bạo lực học đường hiện nay; số lượng sinh viên được đào tạo về giáo dục mầm non tại các trường đại học, cao đẳng hiện nay; Số liệu về giáo dục mầm non; Số liệu về bạo hành trẻ em; Công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở giáo dục mầm non.