Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Nguyễn Văn Động (2011)

  • Từ phương diện giáo dục, có thể quan niệm quyền con người là đối tượng tác động của chính sách nhà nước về giáo dục (chính sách giáo dục quyền con người), đối tượng điều chỉnh của pháp luật về giáo dục (pháp luật về giáo dục quyền con người) và là quyền cơ bản của con người trong lĩnh vực giáo dục (quyền của con người được hưởng nền giáo dục tiến bộ), là nội dung quan trọng của công tá...

  • Báo cáo


  • Bộ Giáo dục và Đào tạo (2015-08-06)

  • Công văn số 2770/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội về các báo cáo: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010, phương hướng nhiệm vụ năm học 2010-2011; Tình hình phân bổ, quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước năm 2010, dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 và Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011, p...