Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Hà Văn Cân (2016)

 • Tìm kiếm những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo của Giáo dục đại học ở Việt Nam. Tổng quan nghiên cứu về hiệu quả kinh tế trong ĐTTC. Xác định cơ sở lý luận và thực tiễn về hiệu quả kinh tế trong ĐTTC. Xây dựng khung lý thuyết, thiết kế các công cụ để đánh giá hiệu quả kinh tế trong ĐTTC. Thực hiện phân tích chi phí - hiệu quả trong ĐTNC và ĐTTC ở một số trường ...

 • Bài trích


 • Vũ Đức Lê (2016)

 • Bài viết đưa giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên đại học, phải thưởng xuyên học tập để nâng cao năng lực, trình độ và hoàn thiện bản thân, đáp ứng nhu cầu công việc ở mọi thời điểm

 • Luận án


 • Trần Thế Lữ;  Advisor:Dương Đăng Chinh (2018)

 • Hệ thống hoá và làm rõ thêm những vấn đề lý luận về huy động nguồn tài chính tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Phân tích và đánh giá thực tiễn huy động nguồn tài chính tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập ở Việt Nam. Đổi mới các giải pháp huy động nguồn tài chính tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập ở Việt Nam.

 • Bài trích


 • Nguyễn Thùy Anh, Phạm Vũ Thắng (2017-9)

 • Phân tích những ưu điểm và nhược điểm của từng mô hình trường đại học, bài viết đề xuất một mô hình tổng thể bao gồm bốn cấu phần với sự tham gia của bốn nhóm chủ thể có quan hệ mật thiết với nhau, đóng vai trò khác nhau trong quá trình xây dựng và triển khai thành công trường đại học xanh trên thực tiễn.

 • Luận án


 • Hồ Viết Thịnh;  Advisor:PGS.TS Đỗ Hữu Tùng (2019-03-19)

 • Đề xuất các căn cứ khoa học và thực tiễn cho các giải pháp tăng cường quản lý giáo dục đại học ở Việt Nam từ góc độ kinh tế trong những năm tới nhằm định hướng phát triển nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý giáo dục đại học đáp ứng mục tiêu xây dựng phát triển của đất nước.