Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Báo cáo


  • Nhóm Công tác Giáo dục và Đào tạo - Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (2015)

  • Bản báo cáo kiến nghị của nhóm công tác Giáo dục và Đào tạo tập trung vào hai nội dung chính: Nghị định 73 và các vấn đề liên quan đến giáo dục và đào tạo nghề (năm 2015).

  • Báo cáo


  • Nhóm Công tác Giáo dục và Đào tạo - Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (2014)

  • Báo cáo nêu các vấn đề về quản trị cấp quốc gia về giáo dục đại học; giấy phép lao động, phát triển đào tạo nghề dựa trên nhu cầu của thị trường lao động

  • Tài liệu tham khảo khác


  • Viện Nghiên cứu giáo dục (2010)

  • Niên giám khoa học 2009-2010 của Viện Nghiên cứu giáo dục là tập hợp những công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu của cán bộ nghiên cứu, cộng tác viên của Viện thực hiện.