Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Đức Thuận (2018-05)

 • Để tiếp tục trở thành những trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học lớn của cả nước, là cơ sở giáo dục đại học chuẩn của quốc gia trong bối cảnh hội nhập thì nhiệm vụ quan trọng hiện nay của các trường đào tạo đại học công an nhân dân là cần xây dựng đội ngũ cố vấn học tập dành cho hệ vừa làm vừa học. Tuy nhiên, vấn đề xây dựng đội ngũ cố vấn h...

 • Luận án


 • Nguyễn Đức Thuận;  Advisor:Ngô Thành Can, Lê Minh Hùng (2019)

 • Luận án quan niệm quản lý nhà nước về đào tạo đại học theo hình thức vừa làm vừa học trong Công an nhân dân là sự tác động, điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước của chủ thể quản lý nhà nước về giáo dục đại học trong Công an nhân dân đối với các hoạt động đào tạo đại học theo hình thức vừa làm vừa học của các cơ sở giáo dục đại học trong Công an nhân dân nhằm phát tri...

 • Luận án


 • Nguyễn Đức Thuận;  Advisor:Ngô Thành Can, Lê Minh Hùng (2019)

 • Luận án đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về đào tạo đại học theo hình thức vừa làm vừa học trong các học viện thuộc Bộ Công an đã có nhiều thành công nhưng vẫn còn những hạn chế, gồm: i) chưa có định hướng, kế hoạch phát triển ổn định đào tạo đại học VLVH trong CAND; ii) hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính về đào tạo đại học VLVH giữa Bộ GD&ĐT, BCA ...

 • previous
 • 1
 • next