Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Bài trích


  • Nguyễn Thị Lan Anh (2018-06)

  • Yếu tố con ngưòi là vấn đề cốt lõi nhất của công tác cản bộ, do đó, ở mỗi giai đoạn cách mạng lại cần phải có một đội ngũ cán bộ với những yêu cầu nhất định để làm tròn trách nhiệm mà lịch sử giao phó cho họ. Muốn làm tốt điều này, việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở phải không ngừng được tăng cả&#x...

  • previous
  • 1
  • next