Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Dương Quốc Việt (2017)

  • Luận bàn về xã hội tham gia vào việc dựng trường, mở lớp và trách nhiệm của xã hội tham gia vào quá trình xây dựng các chương trình giáo dục.

  • Báo cáo


  • Đặng Văn Thanh (-)

  • "Giáo dục là quốc sách hàng đầu", "Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý". Sản phẩm của nghề giáo dục rất đặc thù vì đó là đào tạo ra con người - điểm khởi đầu cho tất cả các ngành khác trong xã hội. Vì vậy, cần tập trung đầu tư cho giáo dục, đào tạo.