Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Trần Thị Tâm Đan (-)

 • Những chủ trương, chính sách của Nhà nước trong những năm qua về giáo dục mầm non là phù hợp với thực tế của Việt Nam. Trong thời gian tới, phát triển giáo dục mầm non cần kế thừa và phát huy theo định hướng chuẩn hóa, nâng cao chất lượng và kỷ cương.

 • Tạp chí


 • Phạm Hồng Quang (2011)

 • Bài viết tập trung giới thiệu và phân tích những nét cơ bản trong đào tạo cử nhân luật ở Thái Lan, những ảnh hưởng của nước ngoài trong quá khứ, những vấn đề nổi bật trong đào tạo cử nhân luật hiện nay, cũng như xu hướng cải cách trong tương lai, trên cơ sở đó đối chiếu và rút ra những kinh nghiệm cho công tác đào tạo cử nhân luật hiện nay ở Việt Nam.

 • Luận án


 • Bùi Ngọc Hiền;  Advisor:Trần Trọng Đức; Trần Thị Thanh Thủy (2018-11)

 • Chỉ ra những ưu điểm của nội dung Chính sách phát triển giáo dục vùng Đồng bằng sông Cửu Long từ năm 1999 đến nay; phân tích bối cảnh, chỉ ra những vấn đề đặt ra với giáo dục vùng ĐBSCL cũng như yêu cầu hoàn thiện Chính sách phát triển giáo dục vùng Đồng bằng sông Cửu Long; đề xuất định hướng cơ bản trong phát triển giáo dục vùng ĐBSCL.

 • Bài trích


 • Nguyễn Thùy Anh, Phạm Vũ Thắng (2017-9)

 • Phân tích những ưu điểm và nhược điểm của từng mô hình trường đại học, bài viết đề xuất một mô hình tổng thể bao gồm bốn cấu phần với sự tham gia của bốn nhóm chủ thể có quan hệ mật thiết với nhau, đóng vai trò khác nhau trong quá trình xây dựng và triển khai thành công trường đại học xanh trên thực tiễn.